Primăria Berceni: Anunț organizare licitație publică pentru constituire drept de superficie

0 292

Nr. înreg. 920/25.01.2023

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ  PENTRU CONSTITUIRE DREPT  DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS

  1. Informaţii generale privind proprietarul:

COMUNA BERCENI cu sediul în com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion  nr. 58, judeţul Prahova, cod postal 107060, cod fiscal 2845338,  telefon 0244/470588, fax 0244/470209,  e-mail: office@primariaberceniph.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică asupra terenului mai jos identificat, în vederea edificării unor PARCURI FOTOVOLTAICE de producere a energiei electrice prin captarea energiei verzi solare:
Sat Nr.  Cadastral Suprafața nr Cadastral/mp Tarla, Parcele Suprafața,

Parcele/mp

BERCENI T4 P a62/1 7571
22399 42396 T4 P a62/1, 66 1792
T4 P p65, 69 34321
T4 P p65, 69 3395
T4 P a64 2888
22382 53882 T3 P p56 7779
T3 P np 57 780
T3 p p60 9700
T3 P p59/1 30355
T3 P p59 3407
T3 P p59 1861
22384 51085 T3 P a43 51085
22404 36058 T4 P np71 13340
T4 P p73 22718
24013 58900 T4 P np71/1 5890
TOTAL SUPRAFAȚĂ TERENURI BERCENI 249892
  1. Informaţii privind documentația de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul Primăriei comunei Berceni – Compartiment Achiziții Publice și Investiții

3.2. Costul şi condițiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 150 lei – se achită numerar la casieria Primăriei comunei Berceni, jud. Prahova.

Taxa de participare la licitație este în sumă de 500 lei.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire și taxa de participare la licitație nu se restituie.

3.3. Prețul minim  de pornire al licitației este de 7440 euro/an.

3.4. Garanția de participare la licitație este în sumă de 3683 lei și reprezintă 10% din prețul de pornire la licitație.

3.5. Garanția de participare la licitație se va constitui prin virarea sumei în contul Comunei Berceni RO94 TREZ 5395 006X XX00 0062 deschis la Trezoreria Boldești Scăeni.

3.6. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.02.2023, ora 14:00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2023, ora 12:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura – Primăria comunei Berceni, com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion,  nr. 58, judeţul Prahova, cod postal 107060

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un singur exemplar original, conform caiet de sarcini.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.02.2023, ora 13:00,  la  sediul Primariei comunei Berceni, com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion,  nr.58, judeţul Prahova, cod postal 107060
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Ploiești, Str. Gheorghe Lazăr nr. 6, cod poştal 100031, tel 0244/544230,  fax : 0244/541272
  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.01.2023.

P R I M A R
Cosmina Ramona Pandele

(P)

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.