Posturi scoase la concurs in spitalele din judetul Prahova

0 650

Posturi scoase la concurs in spitalele din judetul Prahova. Vezi pentru cine este oferta și care sunt condițiile pentru a fi primit în concurs.

Spitalul General C.F. Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare – Medicină Internă II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 20 decembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. medic specialist, studii(S), la Compartimentul de Management al Calității Serviciilor Medicale (S.M.C.) vechime în muncă cel puțin 5 ani;
 2. referent de specialitate IA, la Compartimentul de Management al Calității Serviciilor Medicale (S.M.C.), studii (S), în domeniul economic, juridic sau de sociologie, vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 luni;
 3. îngrijitoare la Ambulatoriul integrat spitalului, studii gimnaziale, nu necesită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice la Compartimentul S.M.C.:

 • candidații vor face dovada absolvirii cursului de Management al Calității Serviciilor Medicale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 decembrie 2019 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 decembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI SINAIA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Sinaia din str.Spitalului, nr.2 , în perioada 02.12.2019 – 23.01.2020, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc pe data de 09.01.2020;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Sinaia pe baza temelor-cadru, în data de 20.01.2020, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar saj juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va conține obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform LEGII nr, 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.), prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Sinaia din str. Spitalului, nr.2, Biroul Resurse Umane, până pe data de 6.01.2020, ora 15,00.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Sinaia în data de 16.12.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical al unității pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager de spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte , oraș Vălenii de Munte, b-dul Nicolae Iorga, nr. 10, județul Prahova, în Sala de ședințe, Etaj, Clădire administrativ, în perioada 28.11.2019- 23.01.2010desfăşurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 03.01.2020, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management realizat în baza unei teme alese din temele stabilite în Regulament, care se va desfăşura, în data de 15.01.2020, ora 1000 .

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 12.12.2019 orar 1100 ;
 • Termen limită de înscriere a candidaţilor – 30.12.2019,  ora 1400;
 • Verificarea dosarelor candidaţilor – 03.01.2020,  ora 1200;
 • Afişarea listei candidaţilor admişi şi respinşi – 03.01.2020,  ora 1400;
 • Depunerea contestaţiilor față de rezultatele verificării dosarelor până pe data –06.01.2020 ora 1400;
 • Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor – în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor 08.01.2020 ora 1400;
 • Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management ale candidaţilor admişi – 09.01.2020 ora 1400;
 • Susţinerea publică a proiectului de management – 15.01.2020 ora 1000;
 • Afişarea rezultatelor – 16.01.2020;
 • Depunerea contestaţiilor – în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 17.01.2020;
 • Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor – în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor 23.01.2020.

Ziarul de Ploiești

Reclama dupa Articol

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.