Consiliul Local Campina, convocat in sedinta ordinara pe 30 aprilie 2015

0 239

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 30 aprilie 2015

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2014.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trim.I a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe trim.I a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2015.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală a Municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din H.C.L. nr.95/27 iunie 2013 referitoare la înființarea Clubului Pensionarilor din Municipiul Câmpina.
– Iniţiatori dl.Bondoc Viorel – Gheorghe și dl.Dulă Marian – consilieri.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de păşunat, recoltarea masei verzi pe pajiştile proprietatea publică și privată a municipiului Câmpina și stabilirea taxelor aferente pășunatului și recoltării masei verzi pentru anul 2015.
– Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.42/27 martie 2014 referitoare la darea în administrare Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina a imobilului – clădire (cu destinația de spațiu comercial și fost grup sanitar), situat în municipiul Câmpina, str.I.L.Caragiale, f.nr.
– Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru modificarea limitei de proprietate pentru terenul în suprafață de 877,00 m.p., Nr. cadastral 10462, situat în municipiul Câmpina, str.Lt.Col. Erou Oprescu Adrian, f.nr.
– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul public al municipiului Câmpina a unui imobil – teren, în suprafaţă de 420,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Romaniței, f.nr.
– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 4,75 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Sg.Maj Erou Grigore Nicolae, f.nr.
– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminița – consilier.
11. Întrebări, interpelări, diverse.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.