Consiliul Local Campina, convocat in sedinta ordinara pe 28 mai 2015

0 226

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 28 mai 2015

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2015.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la asocierea Municipiului Câmpina cu dl.Davițoiu Claudiu – Mihai și d-na Davițoiu Elena, în vederea constituirii și exploatării unui Parc industrial pe terenul în suprafață de 15,8074 ha, situat în Municipiul Câmpina, Șoseaua Paltinu, nr.106, CF nr.20533.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală a Municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii – beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Câmpina, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Câmpina.
– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciului de întocmire a Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate în proprietatea Municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Enache Dragomir – consilier.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 66,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 902.
– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina a imobilului – teren, aparținând domeniului privat, în suprafață de 66,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., T 83, Parcela Cc 902.
– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.
– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din H.C.L. nr.82/26 iulie 2012 privind aprobarea constituirii unor comisii ce vor funcţiona la nivelul municipiului Câmpina.
– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2, alin.(2) din H.C.L. nr.44/27 martie 2014 privind aprobarea unor reglementări referitoare la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpina.
– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.
11. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă totală de 35,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., Nr.cadastral 25662, Nr.cadastral 25663, Nr.cadastral 25664, în favoarea d-nei Voicilă Gabriela – Mihaela și a d-lui Voicilă Mihai – Laurențiu.
– Iniţiator dl.Zăgan Horațiu – Teodor – consilier.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Planului Urbanistic de Detaliu în vederea amplasării construcției “Laborator studiu și păstrare carote”, (modificare retragere limite laterale) și obținere autorizație de continuare și terminare lucrări începute cu autorizația de construire nr.207/20 sept.2013, în municipiul Câmpina, B-dul Culturii, nr.29, beneficiar S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul social în municipiul București, str.Coralilor, nr.22.
– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului.
13. Întrebări, interpelări, diverse.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.