Penitenciarul Ploiesti scoate la concurs 6 posturi de agent. Vezi criteriile de selectie si alte detalii

0 226

Penitenciarul PloiestiPenitenciarul Ploieşti organizează concurs în vederea încadrării următoarelor funcții vacante:

 • agent operativ (siguranța deținerii) – 4 posturi (bărbați);
 • agent operativ (siguranța deținerii) – 2 posturi (femei);

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Condiţii generale:

 • a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română;
 • c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 •       d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);
 • e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 • g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
 • j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
 • k) nu au fost evaluate cu calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţii specifice:

 • Studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

Tematică şi Bibliografie:

 • Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, titlul III – capitolele II, III, IV, V, IX, X, titlul IV – capitolul II;
 • Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul IV – Drepturile, condiţiile de muncă şi îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special și Capitolul VI – Răspunderea funcţionarilor publici cu statut special, Secţiunea 1 – Dispoziţii generale, Secţiunea a 2-a – Abateri disciplinare și Secţiunea a 3-a – Sancţiuni disciplinare;
 • Ordinul ministrului justiției nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, titlurile, I, II, III (fără art. 65 – 67), IV, V, VI şi VII (doar capitolul I – percheziţia persoanelor private de libertate);
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral.

Principalele abilităţi, calităţi şi aptitudini ce vor fi avute în vedere la selecţia candidaţilor pentru ocuparea prin concurs a posturilor sunt:

– nivel intelectual mediu;

– atenţie concentrată şi distributivă;

– abilităţi de comunicare (scrisă şi orală) şi relaţionare (capacitatea de a lucra în echipă);

– stabilitate emoţională (abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordanţe cu situaţia);

– încredere în sine, siguranţă în relaţionare, fermitate;

– maturitate emoţională, autocunoaştere şi autocontrol;

– adaptabilitate la situaţii noi, flexibilitate;

– rezistenţă crescută la frustrare şi la lucrul în condiţii de stres prelungit;

– perseverenţă/consecvenţă în îndeplinirea sarcinilor;

– responsabilitate, aderenţă faţă de norme, reguli, acceptarea autorităţii;

– integritate morală.

Principalele atribuţii generale ce vor fi îndeplinite :

– să asigure paza unităţii de penitenciare;

– să asigure accesul persoanelor şi mijloacelor de transport în locurile şi sectoarele de deţinere;

– să asigure supravegherea persoanelor private de libertate la camerele de cazare, infirmerie, camerele unde se execută sancţiunea cu izolarea, la blocul alimentar, spălătorie, atelierele şi spaţiile de producţie, punctul de primire, pe timpul însoţirii, pe timpul plimbării, pe timpul acordării dreptului la vizită, pachete, efectuarea convorbirilor telefonice şi a cumpărăturilor;

– să asigure escortarea şi însoţirea persoanelor private de libertate pe timpul prezentării în faţa organelor judiciare, la punctele de lucru, policlinici, spitale sau în alte locuri din exteriorul instituţiei, stabilite de directorul acesteia (pe jos, în mijloacele de transport auto);

În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, (până la data de 12.04.2016 – ora 15.00, inclusiv) candidaţii depun dosarele complete (cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o) care se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la testarea psihologică), la structura de resurse umane din cadrul unităţii.

Dosarul de candidat va cuprinde:

 1. a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la OMJ nr. 2478/C/2010;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie, respectiv documentele care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. d) curriculum vitae – model european (semnat pe fiecare filă şi datat);
 5. e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;
 6. f) copii ale diplomelor de studii sau adeverinţe în original (valabile), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi copiile foilor matricole;
 7. g) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 8. h) cazierul judiciar – pentru candidaţii din sursă externă;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani – pentru candidaţii din sursă externă;
 11. k) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
 12. l) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă;
 13. m) alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz;
 14. n) copia chitanţei de achitare a taxei de concurs depusă de către candidaţii din sursă externă;
 15. o) Fişa medicală – pentru candidaţii din sursă externă sau adeverinţă medicală – pentru candidaţii din sistemul penitenciar fpss (eliberate conform Deciziei directorului general al ANP nr. 558 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea examinării medicale pentru admiterea în instituţiile de învăţământ, încadrarea şi transferul personalului în sistemul administraţiei penitenciare), din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează);

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii.

Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale a candidaţilor din sursă internă, se eliberează la cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadrat funcţionarul public cu statut special.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, candidaţii înscrişi la concurs vor susţine testarea psihologică în baza planificării efectuate de compartimentul resurse umane din unitate (taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării – informaţii cu privire la achitare, se pot obţine de la structura de resurse umane). Planificarea şi locul desfăşurării testărilor psihologice se comunică ulterior, de către unitate

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii din sursă externă, declaraţi “admis” la testarea psihologică, vor efectua examinarea medicală şi vor depune fişa medicală la unitate.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii din sursă internă (fpss), declaraţi “admis” la testarea psihologică, vor depune o adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii unde sunt încadraţi, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează.

Candidaţii din sursă externă declaraţi “apt” din punct de vedere medical depun, în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la testarea psihologică, la structura de resurse umane din unitate o copie a chitanţei care atestă achitarea taxei de concurs.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

După finalizarea testărilor psihologice, planificarea desfăşurării probelor de concurs, va fi afişată la sediul unităţii şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă).

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Prima probă de concurs se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Taxa de participare la concurs este de 85 RON şi se plăteşte la structura financiară a unităţii la care s-au scos posturile la concurs.

Probele de concurs:

 1. interviul;
 2. b) proba sportivă, de verificare a aptitudinilor fizice;
 3. c) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului – nivelul I;
 4. d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;

Probele prevăzute la lit. a) – c) se desfăşoară conform Metodologiilor aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010, au caracter eliminatoriu, se evaluează cu “admis”/”respins” iar rezultatele nu pot fi contestate

                                             PRECIZĂRI

În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile rămân vacante.

Având în vedere necesarul de personal al unităţii , precum şi procesul de redimensionare structurală a penitenciarului, aşa cum este prevăzut în Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar, candidaţii declaraţi “admis”, trebuie să ia în considerare că îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Penitenciarului Ploiești  o perioadă de minim 5 ani, sens în care vor depune o declaraţie.

Potrivit art. 15 alin 7 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare.

Potrivit art. 65 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015), astfel persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară conform legii, sens în care vor depune o declaraţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane şi formare profesională al Penitenciarului Ploieşti, tel. 0244/526834, int. 132,  pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă) și pe site-ul Penitenciarului Ploiești.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.