Locuri de munca scoase la concurs de spitalele din Ploiesti, Campina si Sinaia

0 1.059

Locuri de munca scoase la concurs de spitalele din Ploiesti, Campina si Sinaia. Află ce condiții se solicită doritilor și când au loc examinările.

Spitalul Municipal Ploiești, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de șef birou (inginer IA) în cadrul Biroului aprovizionare, administrativ, transport, întreținere și reparații, perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă licență specialitate tehnică (de preferat profil: inginerie mecanică/ construcții/instalații/electrotehnică);
 • vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni;
 • experiența în domeniul achizițiilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 ianuarie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 ianuarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul General C.F. Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 93, județul Prahova, organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 181, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 954/2017 și O.U.G. nr. 114/2018, pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • un post de director financiar-contabil.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului General C.F. Ploiești după următorul program:

 • proba scrisă în data de 13.01.2020, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în dala de 14.01.2020, ora. 10.00;
 • proba interviu în data de 14.01.2020, ora 11.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ atât criteriile generale cât și criteriile specifice.

Criterii generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice de înscriere la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin. 2 ani vechime în specialitatea studiilor,
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului, la secretarului comisiei de concurs, Birou Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare, respectiv până în data de 03.01.2020, ora 14.00.

Spitalul General C.F. Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 93, județul Prahova, organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) din Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 954/2017 si O.U.G. nr. 114/2018, pentru ocuparea funcțiilor Specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • un post de director medical.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului General C.F. Ploiești după următorul program:

 • proba scrisă în data de 13.01.2020, ora 12.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 14.01.2020, ora 12.00;
 • proba interviu în data de 14.01.2020, ora 13.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulative atât criteriile generale cât și criteriile specifice.

Criterii generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice pentru directorul medical:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializare medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului, la secretarului comisiei de concurs, Birou Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare, respectiv până în data de 03.01.2020, ora 14.00.

Spitalul Municipal Câmpina, Bd. Carol I nr. 117, județul Prahova, scoate la concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările ulterioare și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul Sănătății – republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcția de director medical.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va organiza la sediul unității, conform următorului calendar 17.12.2019 – 14.01.2020, între orele 08.00 – 14.00, depunerea dosarelor la Biroul R.U.N.O.S.;

 • 21.01.2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 23.01.2020, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate;
 • 23.01.2020, interviul de selecție, ora 11.00.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. șef Birou Administrativ – inginer IA pentru Biroul Administrativ;
 2. inginer IA pentru Compartimentul Securitatea Muncii;
 3. îngrijitoare curățenie pentru Ambulatoriul integrat;
 4. băieșiță pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 5. șofer autosanitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef Birou Administrativ – inginer IA:
  • studii superioare în domeniul fundamental științe inginerești;
  • cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • inginer IA:
  • studii superioare în domeniul fundamental științe inginerești;
  • cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
  • curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. b, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu o durată de cel puțin 80 de ore;
  • absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore,
  • îndeplinirea cerințelor se atestă prin diplomă de studii și certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la lit. b) și c).
  • cerința minimă prevăzută la lit. b) și c) este considerată îndeplinită și în situația în care persoana a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • certificat de absolvire a cursului de cadru tehnic cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.
 • îngrijitoare curățenie și băieșiță:
  • școala generală;
  • 6 luni vechime.
 • șofer autosanitară III:
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • studii – 10 clase;
  • cel puțin 5 ani vechime ca șofer profesionist;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2020, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 februarie 2020, ora 10.00: proba orală/interviu.

Spitalul Orăşenesc Sinaia, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical
1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la Compartimentul A.T.I.;
1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la Secția de Medicină Internă;
1 post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la Cabinetul de diabet zaharat nutriție și boli metabolice;

îngrijitoare:
1 post cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată la Secția Pediatrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții de participare – asistent medical generalist;
  cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  studii de specialitate;
  certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. -valabil;
  asigurare malpraxis valabilă;
  certificat de integritate comportamentală;
  se solicită condiții de vechime minimum 6 luni.
 • Condiții de participare – îngrijitoare:
  cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  minim studii generale;
  dovada finalizării unui curs de igienă/înscrierii la un curs de igienă;
  certificat de integritate comportamentală;
  nu se solicită condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 ianuarie 2020, ora 15:00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 17 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 ianuarie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 30 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.