Consiliul Local Campina, convocat in sedinta ordinara pe 26 martie 2015

0 199

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 26 martie 2015

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Municipiul Câmpina, Județul Prahova din România și Orașul Cimișlia, Raionul Cimișlia din Republica Moldova.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2015.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Câmpina la Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Grupului de lucru local (GLL), constituit în temeiul H.G.R. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din Municipiul Câmpina pentru perioada 2015-2020.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Amenajare Cimitir Municipal Lumina”.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2015.
– Iniţiatori: dl.Frățilă Severius – Florin, dl.Tifigiu Mihai – Valentin, dl.Dulă Marian, dl.Telegescu Daniel – consilieri.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume bănești unor unități de cult religios din municipiul Câmpina, în anul 2015.
– Iniţiatori: d-na Albu Elena și dl.Dulă Marian – consilieri.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din municipiul Câmpina, pentru anul 2015.
– Iniţiatori: dl.Dulă Marian și dl.Nistor Marian – Tudor – consilieri.
11. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina, pentru anul școlar 2015 – 2016.
– Iniţiatori – membrii Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere în participațiune nr.5.353/21 martie 2013 încheiat între Municipiul Câmpina și S.C. Mițu Chițu Fun Play S.R.L.
– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.
13. Proiect de hotărâre privind participarea membrilor Consiliului local şi a reprezentanţilor Primăriei municipiului Câmpina la conferințe, seminarii şi schimburi de experienţă organizate de Patronatul Serviciilor Publice în anul 2015.
– Iniţiator dl.Dulă Marian – consilier.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren și construcție, în suprafață utilă de 50,96 m.p., situat în Municipiul Câmpina, str.Petrolistului, nr.11.
– Iniţiatori: dl.Enache Dragomir și dl.Frățilă Severius – Florin – consilieri.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 4,30 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., T83, Parcela Cc 902 parțial.
– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 10,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Democrației, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 323 parțial.
– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr., T 83, Parcela Cc 725/1, Nr. cadastral 26289 CF nr.26289.
– Iniţiator dl.Tifigiu Mihai – Valentin – consilier.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 134,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Amurgului, nr.9A, Tarla 83, Parcela Cc 876.
– Iniţiator dl.Bondoc Viorel – Gheorghe – consilier.
19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 5,00 m.p., Nr.cadastral 25930, T 83, P Cc 112, în favoarea d-nei Iancu Simona – Luiza, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Milcovului, nr.2, bl.23, ap.4.
– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.
20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 4,00 m.p., Nr.cadastral 25929, T 83, P Cc 112, în favoarea d-nei Ioana Mariana – Simona, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Milcovului, nr.2, bl.23, ap.1.
– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.
21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 5,00 m.p., Nr.cadastral 25800, T 83, P Cc 323, în favoarea d-nei Cocerhan Elena – Raluca, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Democrației, f.nr.
– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.
22. Întrebări, interpelări, diverse.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.