Anunț organizare licitație publică pentru constituire drept de superficie cu titlu oneros

0 165

ANUNȚ   ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ  PENTRU CONSTITUIRE DREPT  DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS

 

  1. Informaţii generale privind proprietarul:

COMUNA BERCENI, cu sediul în  com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr. 58, judeţul Prahova, cod postal 107060, cod fiscal 2845338,  telefon 0244/470588, fax 0244/470209,  e-mail:office@primariaberceniph.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie publică asupra terenurilor mai jos identificate, în vederea edificării unor PARCURI FOTOVOLTAICE  de producere a energiei electrice prin captarea energiei verzi solare:
Sat Nr cadastral Suprafata nr cadastral/mp Tarla Parcele Suprafata Parcele/mp
CĂTUNU  24059  24059 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 50000
24060 24060 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 69448
24061  24069 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 150845
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei Berceni – Compartiment Achiziții Publice  și Investiții

3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 150 lei –se achită numerar la casieria Primăriei  comunei Berceni, jud. Prahova.

Taxa de participare la licitație este în sumă de 500 lei.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire și taxa de participare la licitație nu se restituie.

3.3. Pretul minim  de pornire al licitatiei  este de:

Sat Nr cadastral Tarla Parcele Suprafata (Parcele/mp) Prețul de pornire al licitatie (Euro/Suprafață/An)
CĂTUNU  24059 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 50.000  

 

1.540,00

24060 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 69.448  

 

2.139,03

24069 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 150 .845  

 

4.665,01

3.4. Garanția  de participare la licitație este de:

Sat Nr cadastral Tarla Parcele Suprafata (Parcele/mp) Valoarea Garantiei de participare

(lei)

CĂTUNU  24059 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 50.000  

 

 

761,71

24060 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 69.448  

 

 

1.058,01

24069 T23,  Parcela  252, 253-categ. de folosință-pășune 150 .845  

 

 

2.307,41

și reprezintă 10% din  prețul  de pornire la licitație.

3.5. Garanția de participare la  licitație se va constitui  prin virarea sumei în contul Comunei Berceni RO94TREZ5395006XXX000062 deschis la Trezoreria Boldesti Scăeni.

3.6. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2023, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.06.2023, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura – Primăria comunei Berceni, com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion,  nr. 58, judeţul Prahova, cod postal 107060

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se              depune într-un singur exemplar original, conform caiet de sarcini.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.06.2023, ora 13.00,  la  sediul Primariei comunei Berceni, com. Berceni, sat. Berceni, str. Prof. Voicu Ion,  nr. 58, judeţul Prahova, cod postal 107060
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecatoria Ploiesti, Str. Ghe Lazar nr.6, cod poştal 100031 tel 0244/544230,  fax : 0244/541272
  3. Data transmiterii anunțului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.05.2023

 P R I M A R
Cosmina Ramona Pandele

(P)

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.