Consiliul Local Ploiesti, convocat in sedinta ordinara pe 27 martie 2015

0 237

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1282 privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 martie 2015

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2015, începând cu orele 11:00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 12 februarie 2015.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 26 februarie 2015.
3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 februarie 2015.
4. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 februarie 2015.
5. Întrebări şi interpelări.
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
7. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Iulian Liviu Teodorescu din cadrul comisiilor, constituite la nivelul Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, pe durata preluării atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administraţie a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „Apa Nova” S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
11. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 9/2013 privind înfiinţarea Fundaţiei „Copiii noştri” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
12. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2013 privind înfiinţarea Asociaţiei „Viitor Art” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul ANTONESCU PETRU DAVID – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin şi Ionuţ Ionescu.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia Caritatea – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2015 a municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” – iniţiat de viceprimar cu atribuții de primar Iulian Liviu Teodorescu.
16. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de membru al ALDA şi aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2015 în calitate de membru al ALDA – iniţiat de viceprimar cu atribuții de primar Iulian Liviu Teodorescu.
17. Proiect de hotărâre privind intenţia de aderare a Municipiului Ploieşti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/31.03.2014 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014-2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Centrului de Excelenţă Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
23. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2014 privind acordarea normei de hrană a poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Paul Palaş, Sanda Dragulea şi Radu Mateescu.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
25. Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti în Dosarul nr.543/42/2012 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cu ANAF –DGAF a Marilor Contribuabili – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
27. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de comodat nr. 22/03.05.2012 pentru imobilul din Ploieşti str. Înfrăţirii nr. 4 în care funcţionează Secţia nr. 3 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Paulica Drăgușin, Ionuț Ionescu şi Raul Alexandru Petrescu.
29. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la includerea unui bun în domeniul public al Municipiului Ploieşti şi transmiterea lui în administrarea Colegiului Tehnic ,,Lazăr Edeleanu,, – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local ale municipiului Ploieşti nr. 133/2004 şi nr. 232/2012 referitor la locuinţele pentru tineri situate în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 7-9, Bl. M5 şi M5A – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
31. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asociatia Habitat for Humanity Romania aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipilui Ploieşti nr. 207/28.06.2011 şi modificarea art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 422/25.10.2013 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaṭiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenṭii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reamenajare imobil b-dul Independenṭei nr. 21 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnice, faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivele de investiţii: Pod peste pârâul Dâmbu în dreptul străzii Nămoloasa, Pod peste pârâul Dâmbu pe strada Muzelor, Pasarelă peste pârâul Dâmbu pe strada Cometului, Pasarelă peste pârâul Dâmbu în dreptul străzii Bădeşti, Pasarelă peste pârâul Dâmbu în dreptul străzii Neajlov, Pasarelă peste pârâul Dâmbu în dreptul depozitului Kober, Pod peste pârâul Dâmbu pe strada Ştrandului, Pod peste pârâul Dâmbu, str. Mircea cel Bătrân, Pod peste pârâul Dâmbu, str. Oborului, Pod peste pârâul Dâmbu strada Mihai Bravu – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnice, faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivele de investiţii: Pasaj pe strada Mihai Bravu, peste liniile ferate Ploieşti Est – Lukoil Pasaj pe strada Mihai Bravu, peste linia ferata Ploieşti Est – Măneciu – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare P.U.Z. Zona Gării de Vest – artera de legătură Sud-Vest”, str. Libertății, str. Sondelor, str. Depoului – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
36. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
37. Diverse.
– Informare cu privire la şedinţele comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosinţa SC Conpet SA sau achiziţionării unor imobile aflate în proprietatea SC Conpet SA.
– Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014.
– Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru semestrul II al anului 2014.

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 martie 2015 în două exemplare originale.

Viceprimar cu atribuţii de primar,
Iulian Liviu Teodorescu

Reclama dupa Articol – Banner 3
Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.