O institutie din Prahova angajeaza 17 salariati. Vezi detalii

0 431

O institutie din Prahova angajeaza 17 salariati. Vezi detalii despre ce anume se cere, pentru că au rămas două zile până la depunerea dosarelor.

Complexul de Servicii Comunitare Fântânele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • 3 posturi – îngrijitor – studii generale:
 • 8 posturi – infirmier – studii generale;
 • 2 posturi – asistent medical principal – studii postliceale sanitare grad principal;
 • 1 post – asistent medical debutant – studii postliceale sanitare;
 • 2 posturi – muncitor calificat fochist – studii generale;
 • 1 post – muncilor necalificat bucătar, treapta II – studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor:
  • studii generale;
  • vechime în muncă 6 luni – 1 an;
 • infirmier:
  • studii generale;
  • curs de infirmier;
  • vechime în muncă 6 luni – 1 an;
 • asistent medical principal:
  • studii postliceale sanitare;
  • vechime în specialitate 4 ani;
  • certificat de membru grad principal eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali General işti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, grad principal eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R..
 • asistent medical debutant:
  • studii postliceale sanitare;
  • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist. eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.
 • muncitor calificat fochist:
  • studii generale;
  • vechime în muncă 4 ani;
  • curs calificare în meseria de fochist şi autorizaţie de fochist eliberată de 1SCIR;
 • muncitor necalificat bucătar:
  • studii generale;
  • vechime în muncă 6 luni – 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 noiembrie 2018: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexul de Servicii Comunitare Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, Judeţul Prahova.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.