Mai multe primarii din Prahova au scos la concurs posturi

0 1.321

Mai multe primarii din Prahova au scos la concurs posturi. Vezi anunțurile cu locurile de muncă oferite și ce condiții trebuie să îndeplinească doritorii.

Primăria Comunei Blejoi, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a functiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Administrație Publică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de studii inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre și cadastru;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Primăria Comunei Blejoi, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a functiei publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziții Publice și Relații Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de studii – inginerie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Comunei Blejoi, satul Blejoi nr. 1003, județul Prahova, telefon 0244/410.445, interior 116, e-mail blejoiprahova@yahoo.com.

Primăria Comunei Brazi, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul fond funciar, cadastru şi agricultură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii privind conţinutul dosarului de înscriere la concurs se obţin la telefon 0244/480.763 sau la sediul Primăriei Comunei Brazi, judeţul Prahova.

Primăria Comunei Berceni, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Sistematizare și Peisagistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură și urbanism;
 • cunoștințe operare PC – nivel avansat (Microsoft Office, AutoCAD);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr. 140 A, judeţul Prahova, telefon 0244.470.216 sau 0244.470.588, interior 200.

Primăria Comunei Șirna, Județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii Superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, științe juridice, administrație publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Șirna, Județul Prahova, telefon: 0244/485.012.

Primăria Comunei Apostolache, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licența sau echivalentă în domeniul științe administrative, administrație publică sau asistența socială.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Apostolache, str. Mihai Viteazu nr. 6, judeţul Prahova, tel.: 0244/443.309; 0244/443.008.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent debutant – Sala de sport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • interviul se va susţine într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Vălenii de Munte, str. Berevoieşti, nr. 3a, județul Prahova, telefon 0244/280.816, interior 33.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii și curs de calificare în meseria lăcătuș, recunoscute de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau școala profesională în domeniu;
 • vechime în muncă – minimum 9 ani;
 • posesor permis dc conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 112 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • minimum studii generale;
 • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ariceştii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, telefon 0244/380.068.

Primăria Comunei Predeal Sărari, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei  contractuae de execuție,  vacante  de muncitor în cadrul Compartimentului cultură și administrativ.

 • Condiții de ocupare a postului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs sunt afișate la sediul instituției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Predeal Sărari, judeţul Prahova, telefon 0244/287.044, 0726/147.391.

Primăria Comunei Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de buldoexcavatorist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – şcoala profesională + calificare;
 • perioadă nedeterminată;
 • vechime – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iulie 2019, ora 09:30: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Albeşti-Paleologu, str. D.N. 1B nr. 451, judeţul Prahova, telefon 0244/232.853.

Primăria Orașului Sinaia, cu sediul în Sinaia, bd. Carol I nr. 47, județul Prahova, organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, astfel:

1. inspector (agent de turism) grad debutant în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică -1 post,
2. funcționar în cadrul dispeceratului de pază și monitorizare al Direcției de Poliție Locală, 1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcția de inspector (agent de turism) grad debutant în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică:
studii medii: – în domeniul turism;
absolvent al unui curs de „agent de turism” absolvit cu certificat de calificare profesională;
fără vechime în specialitatea studiilor absolvite;
cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft – Office, social media;
cunoștințe de limba engleză scris și vorbit nivel avansat, precum și o altă limbă de circulație internațională nivel mediu.

• pentru funcția de funcționar în cadrul Dispeceratului de pază și monitorizare al Direcției de Poliție Locală:
studii medii sau generale;
vechimea în muncă nu este necesară;
cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft – Office, social media.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Orașului Sinaia. Persoană de contact – Olaru Isabeta, inspector in cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon 0244.311.788, interior 132, fax 0244.314.509; e-mail isabela.olaru@primaria-sinaia.ro.

Ziarul de Ploiești

Lasa un comentariu

Adresa ta de email NU va fi publicata.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.